Publikácie a články

Príspevok do publikácie Európsky reštrukturalizačný a insolvenčný sprievodca 2005/2006

Valko, Ernest
Timcsák, Martin

Príspevok je formulovaný formou odpovedí na položené otázky, súvisiace s právnou úpravou konkurzného a vyrovnacieho konania (zákon č. 328/1991 Zb.). Na začiatku sú prezentované všeobecné informácie, dotýkajúce sa problematiky zamerania konkurzných konaní (teda či preferujú záchranu dlžníka a jeho ozdravenie alebo odpredaj a následný zánik dlžníka), prípadného preferovania veriteľov, resp. dlžníckych subjektov právnou úpravou, v praxi najvyužívanejšieho typu konania a pod. V ďalšom texte autori odpovedajú na otázky, týkajúce sa zákonného rámca a účinnosti súdnych procesov v oblasti konkurzného práva, výhod a nevýhod spustenia formálnych konkurzných konaní, praktických podmienok pre mimosúdnu neformálnu reštrukturalizáciu, vplyvov formálnych a neformálnych konaní na manažment podniku, možnosti získania kapitálu, poradia uspokojovania pohľadávok, možnosti zrušenia minulých transakcií ako aj ochrany veriteľov. Príspevok bol spracovaný aj z účtovného hľadiska; autormi tejto časti príspevku boli Todd Bradshaw a Zuzana Valérová z PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.

Je sedem percent v súlade s ústavou?

Valko, Ernest
Timcsák, Martin

Článok komplexne hodnotí návrh Roberta Fica na zvýšenie kvóra pre vstup politickej strany do Národnej rady Slovenskej republiky z piatich na sedem percent. Autori pri analýze problematiky vychádzali z právnej úpravy posudzovaného inštitútu v európskych krajinách, z judikatúry ústavných súdov Českej republiky a Slovenskej republiky ako aj z existujúceho stavu stability parlamentarizmu na Slovensku v období rokov 1994 až 2002. V nadväznosti na zhodnotenie ústavnoprávnej ako aj faktickej situácie dospeli k záveru, že pre zvýšenie blokačnej klauzuly vstupu politickej strany do slovenského parlamentu na 7 % neexistuje naliehavá spoločenská potreba a preto by takáto prípadná zmena volebných pravidiel, podľa ich názoru, znamenala porušenie čl. 30 ods. 3 Ústavy SR a čl. 21 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd, garantujúcich princíp rovnosti volebného práva.
(publikované v denníku SME, október 2002)

Odpočúvanie a záznam telefonických rozhovorov a otázky s tým súvisiace.

Valko, Ernest
Timcsák, Martin

Článok podrobne analyzuje právnu úpravu, umožňujúcu odpočúvanie a záznam telefonických rozhovorov v trestnom konaní ako aj na spravodajské účely, pričom poukazuje na jej nedostatky. Hodnotí pritom aj právomoci súdu v tejto oblasti. V ďalšej časti článok rozoberá možnosti právnej ochrany osôb, ktoré boli dotknuté odpočúvaním a záznamom ich telefonických hovorov, a to prostredníctvom inštitútov občianskeho, trestného a ústavného práva. Záverom autori článku zvýrazňujú potrebu, aby právna úprava posudzovaného inštitútu umožňovala jeho výkon iba v nevyhnutnej miere a na základe prísne vymedzených dôvodov, formulovaných tak, aby sa, vylúčilo riziko ich extenzívneho výkladu.
(publikované v časopise Justičná revue č. 5/2002)

Reforma súdnictva z pohľadu advokátskej skúsenosti.

Valko, Ernest
Timcsák, Martin

Prednáška o problematike reformy súdnictva prináša na úvod historický exkurz vývoja súdnictva, a to najmä s prihliadnutím na minulé storočie. Ďalej poukazuje na zámery vlády Slovenskej republiky v tejto oblasti, ktoré sa premietli aj do jej programového vyhlásenia v roku 1998. Autori následne vyzdvihli legislatívne zmeny vedúce ku skvalitneniu výkonu justičnej činnosti, pričom konkrétne poukázali na opatrenia smerujúce k urýchleniu a zjednodušeniu súdneho konania, posilneniu sudcovskej nezávislosti a nestrannosti, ako aj k rozšíreniu zákonných garancií základného práva účastníkov konania na rozhodovanie zákonným sudcom. Na druhej strane sa nevyhli ani kritickým pripomienkam, pričom zvýraznili určitú nekoncepčnosť pri prijímaní reformných zákonov ako aj neutešenú personálnu situáciu na niektorých súdoch.
(publikované v Bulletin Fórum o súdnej reforme, 2002)

Prípustnosť zásahov súdov do postavenia akciovej spoločnosti a jej akcionárov a s tým súvisiace otázky

Valko, Ernest
Timcsák, Martin

Autori podrobným spôsobom vymenúvajú okruhy možných zásahov súdov do postavenia akciových spoločností. Rozlišujú pritom medzi zásahmi do vnútorného postavenia akciových spoločností a zásahmi do ich vonkajších vzťahov. Pokiaľ ide o ingerenciu súdnictva do vnútorných pomerov akciových spoločností, autori rozlišujú medzi právomocami súdu pri ich založení a vzniku, všeobecnými súdnymi kompetenciami, vzťahujúcimi sa na všetky typy obchodných spoločností ako aj oprávneniami priznanými výlučne voči akciovým spoločnostiam. Zvýrazňujú pritom aj rozdiel medzi oprávneniami, ktoré súdu prislúchajú ex offo a kompetenciami, ktoré môže súd uplatniť iba na návrh aktívne legitimovaného subjektu. Autori sa v záverečnej časti príspevku výslovne pristavujú pri otázke právnych účinkov valného zhromaždenia, programom ktorého boli aj body, o ktorých valné zhromaždenie nesmelo rozhodovať podľa predbežného opatrenia súdu, ktoré bolo neskôr nadriadeným súdom zrušené z dôvodu jeho nezákonnosti.
(publikované v prílohe zborníka „XI. Karlovarské právnicke dny“)