Oblasti pôsobnosti

Cieľom našej poradenskej činnosti je zabezpečiť nášmu mandantovi podklady pre jeho rozhodovanie v ďalšom konaní. Ak je potrebné súdne konanie, preberáme jeho zastupovanie.

Advokát a advokátsky koncipienti sú činný v týchto právnych oblastiach:

 • obchodné právo
 • občianske právo vrátane ochrany osobnosti
 • verejné obstarávanie
 • ústavné právo
 • konkurz a reštrukturalizácia
 • práva k ochranným známkam, nekalá súťaž
 • riešenie sporov
 • právo hospodárskej súťaže
 • Privatizácia
 • rodinné právo
 • správne právo
 • pracovné právo
 • vymáhanie pohľadávok

Jazyky: Advokátska kancelária JUDr. Martin Timcsák poskytuje právne služby v nasledujúcich jazykoch:

 • slovenský
 • český
 • anglický
 • nemecký